Školský internát Pekná cesta 4 na Facebook-u
Aktuality:

Výchovno-vzdelávacie zariadenie ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Základná funkcia školského zariadenia Školský internát:
Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie podľa Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy č.196 z roku 1994.
Vyhláška MŠ SR č.196/1994 obsahuje všeobecné ustanovenia, ktoré upravujú spôsob zriadenia a zrušenia zariadenia, riadenie domova mládeže, spôsob prijímania, prepúšťania a vylučovania žiakov, kategorizáciu hygienických požiadaviek na prevádzku, ubytovanie a stravovanie žiakov, výchovno-vzdelávaciu prácu, vnútorný poriadok a starostlivosť o zdravie a bezpečnosť ubytovaných žiakov.

Spoločenský význam školského internátu:
Školský internát nahrádza rodinné zázemie pre žiakov, ktorých miesto bydliska je príliš vzdialené od sídla navštevovanej školy v Bratislave. Umiestnením žiaka v Školskom internáte je možné vyriešiť problém so zdĺhavou dopravou do školy prostriedkami hromadnej dopravy, bez toho, aby žiak trpel únavným cestovaním alebo neprimeranými finančnými výdavkami na cestovanie. Nespornou výhodou je, že rodičia žiakov platia len menšiu časť reálnych nákladov na prevádzku školského zariadenia, keďže tieto sú dotované z príspevku samosprávnych krajov a zo štátneho rozpočtu.
Prechod zo základnej školy, navyše mnohokrát aj z malej obce či mestečka do veľkomestského prostredia so sebou nesie zmenu životného štýlu, potrebu prispôsobiť sa novému prostrediu a pravidlám, ktoré žiaci nemusia mať zakódované z výchovy v domácom prostredí, v ktorom väčšina žiakov bola až do dovŕšenia veku prechodu na strednú školu. Dôležitý je ústretový postoj rodičov a ochota žiakov pracovať na formovaní svojej osobnosti.

Režim dňa a formovanie pozitívnych návykov žiakov:
Žiaci sú pri pobyte v Školskom internáte pod dohľadom skúsených pedagogických zamestnancov, majú vytvorené takmer domácke podmienky na štúdium a rozvíjanie osobnosti. Režim dňa je stanovený v Školskom poriadku školského internátu, kde je stanovený čas voľna, čas štúdia a nočného kľudu. Náplňou práce vychovávateľov je usmerňovanie žiakov, tvorba a upevňovanie návykov potrebných ku zvládnutiu učiva v škole, ale aj výchove k poriadku, tolerancii a pozitívnemu prístupu ku životu, kde nemajú miesto návykové látky a drogy, ktorých deštrukčný vplyv na osobnosť je nepopierateľný.
Súčasné stredné školstvo kladie na žiakov skutočne vysoké nároky a je potrebné, aby si žiaci osvojili systém učenia, voľna a zábavy tak, aby zvládli školské povinnosti v súlade s oddychom a zábavou. Pozitívna je úzka spolupráca so školami s väčším počtom žiakov ubytovaných v domove mládeže, návštevy všetkých klasifikačných porád v školách vychovávateľmi a okamžitá komunikácia v prípade vyskytnutých problémov s dochádzkou, či so správaním žiakov.

Sociálno-spoločenský aspekt pobytu žiakov v Školskom internáte:
Žiaci bývajúci v Školskom internáte počas štúdia na strednej škole majú ideálne možnosti osvojiť si spoločenské modely správania v dennom kontakte s ostatnými žiakmi z rôzne profesijne zameraných stredných škôl, rôzneho veku, rôznych národností či sociálneho zázemia. Tolerantným a asertívnym prístupom k spolunažívaniu majú žiaci možnosť stať sa nielen vzdelanými, ale aj rozhľadenými a vyrovnanými osobnosťami s pozitívnym rebríčkom hodnôt, čo je hlavná devíza ich budúceho rozvoja.

V Bratislave dňa 20.3.2013
Vypracoval Ing. Peter Opet – riaditeľ
Schválil Ing. Vladimír Krupa - zriaďovateľ