Skip to main content

Výchovno-vzdelávacie zariadenie
ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Vážení rodičia a žiaci

Školský internát je súkromné školské zariadenie založené v roku 1994.

Prvoradým cieľom je pre nás vytvorenie kultivovaného prostredia a dobrých podmienok na štúdium aj trávenie voľného času s poskytnutím komplexných služieb pre ubytovaných žiakov.

Dovoľujeme si Vás pozvať na návštevu, prísť sa osobne presvedčiť, v akom prostredí by malo Vaše dieťa bývať počas štúdia v Bratislave. Spoločným cieľom Vás aj nás je, aby sme zo študentov vychovali ľudí nielen vzdelaných, ale aj slušných. Veľmi nám záleží na otvorených a úprimných vzťahoch a radi by sme boli s Vami v úzkom kontakte tak, aby medzi nami panovala zhoda v dôležitých otázkach výchovy.

Základná funkcia školského zariadenia Školský internát

Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie podľa Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy č.196 z roku 1994.

Vyhláška MŠ SR č.196/1994 obsahuje všeobecné ustanovenia, ktoré upravujú spôsob zriadenia a zrušenia zariadenia, riadenia, spôsob prijímania, prepúšťania a vylučovania žiakov, kategorizáciu hygienických požiadaviek na prevádzku, ubytovanie a stravovanie žiakov, výchovno-vzdelávaciu prácu, Školský poriadok a starostlivosť o zdravie a bezpečnosť ubytovaných žiakov.

Spoločenský význam školského internátu

Školský internát nahrádza rodinné zázemie pre žiakov, ktorých miesto bydliska je príliš vzdialené od sídla navštevovanej školy v Bratislave. Umiestnením žiaka v Školskom internáte je možné vyriešiť nadmernú časovú záťaž denného cestovania do školy. Výhodou je, že rodičia žiakov platia len malú časť reálnych nákladov na prevádzku, keďže tieto sú dotované z príspevku samosprávnych krajov a zo štátneho rozpočtu.

Prechod zo základnej školy z obce či mestečka do veľkomestského prostredia so sebou nesie zmenu životného štýlu, potrebu prispôsobiť sa novému prostrediu a pravidlám, ktoré žiaci nemusia mať zakódované z výchovy v domácom prostredí, v ktorom väčšina žiakov bola až do dovŕšenia veku prechodu na strednú školu.

Dôležitý je ústretový postoj rodičov a ochota žiakov pracovať na formovaní svojej osobnosti.

Režim dňa a formovanie pozitívnych návykov žiakov

Žiaci sú pri pobyte v Školskom internáte pod dohľadom pedagógov, majú vytvorené takmer domácke podmienky na štúdium a rozvíjanie osobnosti. Režim dňa je stanovený v Školskom poriadku, kde je stanovený čas voľna, čas štúdia a nočného kľudu. Náplňou práce vychovávateľov je usmerňovanie žiakov, tvorba a upevňovanie návykov potrebných ku zvládnutiu učiva v škole, ale aj výchove k poriadku, tolerancii a pozitívnemu prístupu ku životu. 

Súčasné stredné školstvo kladie na žiakov skutočne vysoké nároky a je potrebné, aby si žiaci osvojili systém učenia, voľna a zábavy tak, aby zvládli školské povinnosti v súlade s oddychom a zmysluplným využitím voľného času.

Informácie

 • Lokalita – tichá mestská štvrť Krasňany, na úpätí Malých Karpát
 • Spoje MHD – zastávka Pekná cesta, 12 minút na Račianske mýto
 • električky 3, 7 autobusy 59, 75
 • Ubytovanie – ubytovaciu bunku tvoria dve izby (22 m2, maximálny počet postelí na izbe = 4) so spoločnou kúpeľňou a WC
 • Výchovný systém – každé poschodie tvorí výchovnú skupinu (cca 30 študentov), za ktorú zodpovedá skupinový vychovávateľ, ktorý je v kontakte s rodičmi a v prípade potreby aj so školou
 • Režim dňapodrobnosti v Školskom poriadku
 • Režim šk. roka – otvorené nonstop okrem prázdnin podľa rozvrhu zverejneného vopred na celý školský rok
 • Športové vyžitie – posilňovňa a stolný tenis priamo v ŠI, turistika a beh v mestskom lesoparku vzdialenom 400 metrov od budovy
 • Informačné technológie – wifi, počítače s tlačiarňami
 • Príspevok na ubytovanie – mesačne 80 EUR bez skrytých poplatkov
 • Stravovanie – jedáleň na SOŠ Hlinická 1, vzdialenosť od ŠI je 300m, príspevok na stravnú jednotku: raňajky = 2,00€, obed = 2,60€, večera = 2,20€