Skip to main content

Režim dňa a formovanie pozitívnych návykov žiakov

Žiaci sú pri pobyte v Školskom internáte pod dohľadom pedagógov, majú vytvorené takmer domácke podmienky na štúdium a rozvíjanie osobnosti. Režim dňa je stanovený v Školskom poriadku, kde je stanovený čas voľna, čas štúdia a nočného kľudu. Náplňou práce vychovávateľov je usmerňovanie žiakov, tvorba a upevňovanie návykov potrebných ku zvládnutiu učiva v škole, ale aj výchove k poriadku, tolerancii a pozitívnemu prístupu ku životu. 

Súčasné stredné školstvo kladie na žiakov skutočne vysoké nároky a je potrebné, aby si žiaci osvojili systém učenia, voľna a zábavy tak, aby zvládli školské povinnosti v súlade s oddychom a zmysluplným využitím voľného času.