Skip to main content

Spoločenský význam školského internátu

Školský internát nahrádza rodinné zázemie pre žiakov, ktorých miesto bydliska je príliš vzdialené od sídla navštevovanej školy v Bratislave. Umiestnením žiaka v Školskom internáte je možné vyriešiť nadmernú časovú záťaž denného cestovania do školy. Výhodou je, že rodičia žiakov platia len malú časť reálnych nákladov na prevádzku, keďže tieto sú dotované z príspevku samosprávnych krajov a zo štátneho rozpočtu.

Prechod zo základnej školy z obce či mestečka do veľkomestského prostredia so sebou nesie zmenu životného štýlu, potrebu prispôsobiť sa novému prostrediu a pravidlám, ktoré žiaci nemusia mať zakódované z výchovy v domácom prostredí, v ktorom väčšina žiakov bola až do dovŕšenia veku prechodu na strednú školu.

Dôležitý je ústretový postoj rodičov a ochota žiakov pracovať na formovaní svojej osobnosti.